ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11
                                               

Cytinaceae

Sanguisuga Fern. Alonso & H. Cuadros Bdallophytum Eichler syn. Bdallophyton Solms Cytinus L. Prema Katalogu života, ova porodica ima ovaj kladogram širih filogenetičkih veza i odnosa.

                                               

Bosanska perunika

Bosanska perunika je biljka iz porodice Iridaceae, bosanskohercegovački endem. Diploidna hromosomska garnitura sadrži 2 n =24 ili 2 n =48.

                                               

Tom Finney

Sir Thomas "Tom" Finney bio je engleski profesionalni nogometaš. Nastupao je za Preston North End i nogometnu reprezentaciju Engleske.

                                               

Tommasinijeva pucavica

Tomazinijeva pucavica, dinarska kandilka ili dinarska orlica, G. Beck − sinonim: A. amaliae Heldr. var. dinarica Hayek – je endem jugoistočnih Dinarida iz porodice Ranunculaceae. Diploidna hromosomska garnitura sadrži 2 n = 14.

                                               

Olivera Jurić

Olivera Jurić je bosanskohercegovačka dizačica tegova rodena u Mostaru. Profesionalnu karijeru u dizanju tegova je počela 2002. godine. Olivera je bila ostvarila normu za Olimpijske igre u Pekingu 2008, ali je suspendovana radi korištenja dopinga ...

                                               

Hrvatska na Olimpijskim igrama 2016.

Hrvatska se takmičila na Olimpijskim igrama 2016 u Rio de Janeiru, Brazil, od 5. do 21. augusta 2016. Ovo je sedmi uzastopni nastup ove nacije na Ljetnim olimpijskim igrama. Hrvatski olimpijski komitet je poslao tim od 87 sportaša 68 muškaraca i ...

                                               

Paraolimpijske igre

Paraolimpijske igre su sportski dogadaji za sportiste s fizičkim i mentalnim invaliditetom. Paraolimpijske igre se održavaju svake četiri godine, nakon Olimpijskih igara, i uredeni su od Medunarodnog paraolimpijskog komiteta. Paraolimpijske igre ...

                                               

Mediteranske igre

Mediteranske igre jesu sportske igre mediteranskih zemalja i naroda uz more. Bosna i Hercegovina nastavlja bogatu tradiciju jugoslavenskih nastupa, a učestvuje od sredine 1990-ih. Ideja za Igre potiče od Egipćanina Muhameda Tahira Paše, tadašnjeg ...

                                               

Olimpijske igre 2004.

Ceremoniju otvaranja, iz svečanih loža Olimpijskog stadiona, osim domaćina, grčkog predsjednika Kostisa Stephanopoulosa i premijera Kostasa Karamanlisa, predsjednice Organizacijskog odbora "Atina 2004", Gianne Angelopoulos-Daskalaki i grčkih dužn ...

                                               

Nauru

Republika Nauru je ostrvska država u Tihom okeanu nedaleko od ekvatora. Ova zemlja je najmanja izvanevropska država i najmanja svjetska republika, te jedina država na svijetu bez glavnog grada. Najbliže okolne države su Savezne Države Mikronezije ...

                                               

Azijske igre

Azijske igre je višesportsko medunarodno takmičenje u kojem učestvuju predstavnici azijskih država, formirano po uzoru na Olimpijske igre. Osnovane su kao Igre Dalekog istoka, koje su se održavale od 1913. do 1934. godine. Ideja je potekla od jap ...

                                               

Gimnastika

Gimnastika, čije ime potiče od stare grčke riječi za disciplinarne vježbe, je kombinacija motoričkih vještina i sposobnosti kao što su: koordinacija, gracioznost, spretnost, snaga, fleksibilnost itd., a to sve zajedno ukomponovano sa akrobatskim ...

                                               

Olimpijske igre

Olimpijske igre OI su veličanstveno višesportsko takmičenje koje se održava svake 4 godine. Pogrešno ih nazivamo i olimpijade, jer olimpijadom je u staroj Grčkoj nazivano razdoblje izmedu dviju Olimpijskih igara, pa tako završetkom Olimpijskih ig ...

                                               

Magnezij

Magnezij jest hemijski element sa simbolom Mg i atomskim brojem 12. Spada u grupu zemnoalkalnih metala IIA grupe. Gradi 2+ ione. Oksidacioni broj magnezija u jedinjenjima je +2, uz vrlo rijetke izuzetke gdje ima oksidacioni broj +1. Ima najnižu t ...

                                               

Albanija

Albanija, zvanično Republika Albanija, država je u Jugoistočnoj Evropi odnosno na Balkanskom poluostrvu. Graniči sa Crnom Gorom i Kosovom na sjeveru, Makedonijom na istoku i Grčkom na jugu. Na zapadu prirodnu granicu čine obale Jadranskog i Jonsk ...

                                               

Olimpijske igre 2016.

Ljetne olimpijske igre 2016, službeno poznate kao XXXI olimpijske igre i često zvane Rio 2016, bile veliko su medunarodno sportsko takmičenje u tradiciji Olimpijskih igara održane u Rio de Janeirou, Brazil, od 5. do 21. augusta 2016. godine. Reko ...

                                               

Biologija

vBiologija je nauka o životu, životnim pojavama i procesima. Obuhvata široki spektar naučnih područja, od proučavanja života na molekulskom nivou do meduodnosa živih bića sa okolinom i njihove evolucije u prostoru i vremenu. Svi oblici života ima ...

                                               

Rod (biologija)

Rod je takva grupa vrsta živih bića, fosilnih organizama i virusa koje u biološkoj klasifikaciji povezuju zajedničke morfološko-anatomske, biohemijsko-fiziološke, a posebno filogenetičko-evolucijske osobine. U općoj binomnoj nomenklaturi, ime vrs ...

                                               

Polimorfizam (biologija)

Polimorfizam, u biologiji se javlja kada se jedna osobina, u istoj populaciji odredene vrste ispoljava u dva ili više jasno različitih fenotipova. Drugim riječima, pojavljuje se u više od jedne forme ili morfe. Da bi se klasificirao kao takav, mo ...

                                               

Molekularna biologija

Molekulska biologija je biološka nauka o žvotnim pojavama i procesima na nivou molekula. Preklapa se s bliskim područjima biologije, posebno genetikom, biohemijom, biofizikom, genomikom i bioinformatikom. U suštini, molekulska biologija, a osobit ...

                                               

Evolucijska biologija

Evolucijska biologija je biološka nauka koja proučava evolucijske procese koji proizvode i usmjeravaju raznolikost životnih oblika na Zemlji, pčočevši od najjednostavnijih prapočetaka života. Ovi procesi uključuju zajedničko porijeklo vrsta i por ...

                                               

Autohtonost (biologija)

Autohtone − u biogeografiji − su one vrste koje se definiraju kao domoroci datog regiona i/ili ekosistema, ako je njihovo prisustvo u tom sistemu rezultat isključivo prirodnih procesa, bez ljudske intervencije. Termin je ekvivalent za "nativan", ...

                                               

Ćelija (biologija)

Ćelije su osnovne organizaciono-funkcionalne jedinice svih živih bića, tj. gradivne jedinice tkiva, organa i organskih sistema. Ćelije su složene i raznolike, specijalizovane za posebne oblike opstanka. Prema složenosti organizacije i funkcije, ć ...

                                               

Morfologija (biologija)

Morfologija je biološka nauka o oblicima i strukturama organizama i njihovi osobenih strukturnih obilježja. Ovo uključuje sve aspekte vanjskog izgleda, odnosno vanjsku morfologiju ili eidonomiju, kao i oblik i strukturu unutrašnjih dijelova kao š ...

                                               

Citologija

Citologija – biologija ćelije, ćelijska biologija, celularna biologija – je biološka nauka koja proučava i objašnjava žvotne pojave i procese na razini ćelija. Ovakva istraživanja se odvija na mikroskopskoj i molekularnoj razini i obuhvataju bioh ...

                                               

Neontologija

Neontologija je dio biologije koji se, za razliku od paleontologije, bavi životom organizmima. To je istraživanje postojećih taksona sa članovima koji su još živi, za razliku od toga kada su svi izumirli. Na primjer: Los alces je postojeća vrsta, ...

                                               

Stanovništvo (biologija)

Stanovništvo ili ljudska populacija je vremenski i prostorno omedena grupa reproduktivno i socijalno povezanih individua koje mogu imati podmladak. Termin se najčešće pominje u demografiji kao nauci i označava ukupnu populaciju koja se nalazi u o ...

                                               

Biološka klasifikacija

Biosistematika ili biološka sistematika ili kratko sistematika je nauka o diverzifikaciji prošlih i sadašnjih životnih oblika, srodničkih i drugih odnosa izmedu živih bića tokom vremena. Odnosi se mogu predočiti kao evolucijsko stablo. Filogeneza ...

                                               

Jedinka

Jedinka je osnovna organizaciono–funkcionalna – autonomna biološka cjelina i osnovni oblik postojanja pripadnika svih vrsta živih bića. Ona je svojevrstan, jedinstven sistem homeostatske autoregulacije i samoodržavanja. Zahvaljujući tim osobinama ...

                                               

Kladogram

Primjer horizontalnog kladograma Kladogram je dijagramski prikaz filogenetskih veza i odnosa posmattranih taksona ili drugih jedinica posmatranja u kladistici. Pritom to nije filogenetsko stablo jer ne pokazuje kako su ili koliko preci povezani i ...

                                               

Filogeneza

Filogeneza je proces odredene skupine organizama svih razina biosistematske klasifikacije. To je, dakle proces tog postanka, a nauka koja ga proučava je filogenija. Može biti zanimljivo da je nedopustivo mnogo primjera, pa čak i mnoštvu univerzit ...

                                               

Mamalogija

Mamalogija je biološka, odnosno zoološka nauka o sisarima – klasi kičmenjaka koje karakterizira homeotermni metabolizam. Mamalogija je takoder poznata i kao mamaliologija, mastologija, teriologija i terologija. Postoji oko 4.200 različitih vrsta ...

                                               

Protozoologija

Protozoologija je zoološka nauka koja proučavanje protozoa. Ovaj termin je donekle zastario, jer je razumijevanje evolucije eukariotskih ćelija, nakon njegovog formuliranja, znatno uznapredovalo. Razvoj ove nauke je započeo krajem sedamnaestog st ...

                                               

Filogenija

Filogenija je biološka nauka o filogenezi, tj. historija evolucije svake vrste ili bilo koje više sistematske kategorije, posebno u odnosu na linije porijekla i medusobne relacije većih evolucijskih kategorija organizama. Filogeneza je, dakle, pr ...

                                               

Pravci evolucije

Pravci evolucije su različiti vidovi filogenetske transformacije, odnosno različito usmjereni putevi dugoročnog evoluiranja organizama i njihovih skupina. Općenito gledajući, ti pravci mogu biti: alomorfoza alogeneza, te aromorfoza arogeneza anam ...

                                               

Fenotip

Fenotip čine sva formirana svojstva tog organizma. To je sveukupnost onoga što se može uočiti ili zaključiti o nekoj individui, izuzimajući njenu genetičku supstancu. Pojmove fenotip i genotip u nauku je uveo danski botaničar Wilhelm Johannsen. F ...

                                               

Citotaksonomija

Citotaksonomija je biološka nauka o klasifikaciji živih bića – taksonomija prema njihovim srodničkim odnosima, na bazi citoloških pokazatelja. Citotaksonomske metode počivaju na molekularnogenetičkim i hromosomskim analizama. Dosadašnja praksa, m ...

                                               

Taksonomija

Taksonomija ili taksonomska shema je praksa i nauka o pojedinačnoj klasifikaciji. Izvorno, termin taksonomija ondnosi se samo na klasifikaciju organizama ili njihovu pojedinačnu klasifikaciju. U širem, općenitijem smislu, ona se može odnositi na ...

                                               

Kladistika

Kladistika je biološka disciplina koja odredivanje veze I odnose izmedu pojedinih taksonomskih kategorija organizama na bazi izvedenih sličnosti. Ona je danas najprominentnija od nekoliko pristupa filogenetske biosistematike jer uvažava evolucijs ...

                                               

Pustinje i vegetacija sušnih oblasti

Pustinje i vegetacija sušnih krajeva dobijaju godišnju količinu padavina od 25 cm ili manje, zbog čega imaju suhu ili vrlo suhu klimu koju odlikuje izrazit nedostatak vlažnosti. Mogući godišnji gubitak vlage putem evapotranspiracije daleko prevaz ...

                                               

Mediteranske šume i šikare

Mediteranske šume i šikare su biom sa umjerenom klimom kojeg karakteriziraju suha ljeta i kišovite zime. Ljeto je obično vruće, ali može biti prohladno na obalama nekih mora, kao blizu San Francisca, jer je more tu hladno. Zime su obično umjerene ...

                                               

Suptropi

Suptropi ili suptropska područja su jedna od klimatskih zona Zemlje. To su područja izmedu tropa u dijelu prema ekvatoru i umjerene zone prema polovima, otprilike izmedu 25° i 40° sjeverne i 25°i 40° južne širine. Ova područja imaju tipična trops ...

                                               

Riparijska zona

Priobalna zona ili obalno područje je dodirni prostor izmedu kopna i rijeke ili potoka. Riparijski je takoder odgovarajuća nomenklatura za jedan od kopnenih bioma Zemlje. Biljna staništa i zajednice uz riječne rubove i obale nazivaju se obalnim r ...

                                               

Travne i žbunaste vegetacije umjerenih predjela

Umjereni travnjaci, savane i grmlje je kopneno stanište vrsta definirano u Svjetskom fondu za prirodu. Predominantna vegetacija u ovom biomu sastoji se od trava i / ili grmova. Klima je umjerena i kreće se od polusušne do poluvlažne. Vrsta staniš ...

                                               

Blatačko jezero

Nalazi se na planini Bjelašnici na nadmorskoj visini 1156 metara, na granici sa planinom Visočicom izmedu kojih se nalazi kanjon rijeke Rakitnice u pejzažu izuzetne ljepote, te sa visokim stepenom biodiverziteta flore i faune. Udaljenost od Konji ...

                                               

Kavkaz (regija)

Kavkaz ili Zakavkazje predstavlja zasebnu geografsku cjelinu, na granici izmedu Evrope i Azije. Ovo područje je od davnina naseljeno, tako da ima dugu, ali i burnu historiju. U srednjem vijeku cijelo područje je bilo osvojeno od strane Arapa. Pot ...

                                               

Fitogeografija

Fitogeografija ili botanička geografija je dio biogeografije koji se bavi geografskim rasprostranjenjem biljnih vrsta i njihovim uticajem na zemljinu površinu. Fitogeografija se bavi svim aspektima rasprostranjenosti biljaka, od kontrola distribu ...

                                               

Botanička ekspedicija

Botanička ekspedicija je kraći ili duži, kontinuiran ili sa prekidima, naučni izlet ili putovanje osmišljeno da istraži flora i/ili vegetacija odredene regije. Ekspedicija bi mogla biti posebno osmišljena za istraživanje odredenih elemenata i bil ...

                                               

Prerija

Prerija je naziv za područja biljne zajednice niskih trava u Sjevernoj Americi. U Južnoj Americi se nazivaju pampas, a u ostalim dijelovima svijeta stepa. Većina prerija se nalazi na području Velike nizije, koja obuhvata savezne države SAD-a Colo ...

                                               

Ingulec

Ingulec je rijeka u središnjoj Ukrajini pritoka Dnjepra, duga 549 km. Površina riječnog sliva iznosi 14.870 km 2. Rijeka izvire u Dnjeparskom gorju u blizini grada Kropivnickogo u ukrajinskoj Kirovogradskoj oblasti oko 30 kilometara od same rijek ...